Jakie są różnice między kredytem a pożyczką?

dodał Martyna Sarniak
0 komentarzy
człowiek, pieniądze i znaki zapytania

Kredyt czy pożyczka?

W codziennym życiu terminy takie jak kredyty i pożyczki stosujemy naprzemiennie, często nie będąc nawet w pełni świadomym, że nie są to synonimy. Między tymi pojęciami istnieją jednak istotne różnice. Aby ustrzec się przed konsekwencjami, które mogą wyniknąć z nieodpowiedniego zastosowania tych dwóch słów, warto omówić kwestie odróżniające je od siebie. W praktyce dotyczy to wielu aspektów, do których należą między innymi podmioty, przez które są udzielane, dostępne kwoty, zasady spłaty oraz podstawy prawne. Przejdźmy zatem do meritum sprawy i sprecyzujmy te dwa terminy.

Definicja pożyczki

Pożyczka dotyczyć może określonej sumy pieniężnej, jak również rzeczy, a jej regulacje prawne opierają się na Kodeksie Cywilnym. W świetle prawa według art. 720 par. 1 tej ustawy „dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”.

Jak mówi powyższy artykuł, przedmiotem umowy pożyczki może być również rzecz, jednak musi być sprecyzowany jej gatunek, tym samym określając cechy, które tyczą się większej ilości przedmiotów (np. jakiś rodzaj zasobów). A zatem nie może być to przedmiot, którego cechy będę charakterystyczne i specyficzne tak jak w przypadku numeru rejestracyjnego.

Przy pożyczce do 500 zł nie ma konieczności spisywania umowy i może być ona zawarta nawet słownie. Kwota pożyczona staje się własnością pożyczkobiorcy w tym sensie, że nikt nie ingeruje w cel i to na co ostatecznie środki zostaną przeznaczone. Pożyczkobiorca ubiegający się o przyznanie funduszy nie musi przedstawiać celu, dla którego zaciąga pożyczkę, a termin jej oddania ustalony jest pomiędzy dwiema stronami.

Pożyczki pozabankowe

Pozabankowe pożyczki zyskują coraz większe zainteresowanie, ponieważ oferują pieniądze bez poręczycieli i zabezpieczeń. Jednak nawet taką umowę można zabezpieczyć, zwłaszcza jeśli udzielona pożyczka opiewa na większą kwotę. Pożyczkodawca wraz z pożyczkobiorcą mogą się zdecydować na takie rozwiązania jak poręczenie, weksel, zastaw, lub poddanie się egzekucji, lecz to bardziej kwestia umowna, a nie odgórny wymóg.

Kredyt definicja

Pojęcie „kredytu” – odnosi się do określonej kwoty pieniężnej, którą jest przekazywana wyłącznie przez bank kredytobiorcy na czas wyznaczony w umowie. Art.69 Ustawy Prawo Bankowe mówi:

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”.

Taki dokument w formie pisemnej musi zawierać w sobie podstawowe informacje jak: strony umowy, kwota, termin spłaty, waluta, cel, sposób zabezpieczenia, wysokość, oraz ewentualne zmiany oprocentowania i wysokość prowizji, czyli wszystkie te zasady na jakich został udzielony. Cała kwota powinna być spłacona wraz z odsetkami do dnia wyznaczonego na umowie zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Wspomniane odsetki są ceną, która jest zyskiem i zarobkiem instytucji bankowej, a spłacane są zazwyczaj z comiesięcznymi ratami.

Weryfikacja kredytobiorcy

Ważną różnicą między tymi dwoma rozwiązaniami pozyskiwania funduszy jest również to, że kredytobiorca poddawany jest ocenie zdolności kredytowej, co z kolei zależy od wysokości przekazanej kwoty oraz wysokości comiesięcznych rat. Weryfikacja zdolności kredytowej jest nakazem ustawowym i odbywa się w Biurze Informacji Kredytowej. Pozabankowe instytucje pożyczkowe, czy też osoby fizyczne nie mają takiego obowiązku. Kredytobiorca pozyskuje kapitał, który może rozdysponować, ale nie jest on jego własnością, a bank może mieć wgląd do transakcji.

Kredyt bankowy

Kredyt bankowy może być długoterminowy a okres spłaty może być rozłożony nawet na kilkadziesiąt lat. Otrzymane pieniądze nie mają formy gotówkowej, a bank przelewa kwotę określoną w umowie na konto klienta. Dodatkowo przy wysokiej kwocie konieczne jest zabezpieczenie kredytu, aby zminimalizować ryzyko kredytowe tj. hipoteka. Ponadto odmiennie niż przy pożyczkach, przy udzielaniu kredytu banki wymagają przedłożenia zaświadczenia o dochodach.

Różnice między pożyczką a kredytem

Reasumując, podstawową różnicą między tymi dwiema opcjami na terminowe pozyskanie funduszy, jest podmiot, z którym zawieramy umowę. O kredyt wnioskujemy wyłącznie do banku, natomiast pożyczki udzielić może instytucja lub osoba fizyczna, ale pod warunkiem, że przedmiotem pożyczki jest jej własność. Jest to niewątpliwie jedno z ograniczeń, które może mieć wpływ na dostępność kwoty pożyczki, jaką pożyczkodawca jest w stanie udostępnić.

Ma ona charakter mniej formalny i często udzielana jest wśród rodzin i znajomych.

Kredyt jest zawsze odpłatny najczęściej w formie prowizji i odsetek. Zainteresowani poddawani są ocenie zdolności kredytowej, od której zależy kwota pieniędzy, która ostatecznie zostanie im przyznana. Proces kredytowy może trwać dłużej i wymaga wielu formalności. W przypadku pożyczki pożyczkobiorca oddaje nie mniej i nie więcej niż sumę, jaką pożyczył. Wniosek złożyć można przez telefon, a nawet online. Wnioskodawcy sprawdzani są w bazach danych takich jak na przykład BIK. Z tego powodu w wielu przypadkach jest to rozwiązanie dużo elastyczniejsze i zdecydowanie korzystniejsze dla osób szukających dodatkowego źródła pieniędzy.

Podobne wpisy