Fundusz Wsparcia Kredytobiorców — kto może skorzystać?

dodał finafXadmin
0 komentarzy

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to instrument stworzony z myślą o osobach, które mają problemy z terminową spłatą kredytu hipotecznego. Jakie wsparcie zapewnia i kto może z niego skorzystać? Podpowiadamy.

Jak Polacy spłacają kredyty i pożyczki?

Jak wynika z Raportu InfoDług przygotowanego na podstawie danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowej BIK w okresie od września 2022 do września 2023 nieopłacone na czas zobowiązania konsumentów w całym kraju zwiększyły się o 6,5 mld zł (ponad 8 proc.), osiągając rekordowy poziom 83,6 mld zł. Kłopoty z regulowaniem płatności miało 2,7 mln osób. Większość nieopłaconych zobowiązań stanowią długi z tytułu nieopłaconych alimentów, kar za jazdę bez biletu, grzywien sądowych, rachunków telekomunikacyjnych, czynszów, rat pożyczek czy zobowiązań wobec firm windykacyjnych.[1]

Wprowadzone w ramach tzw. ustawy antylichwiarskiej 3.0 przepisy miały za zadanie chronić konsumentów przed zaciąganiem zobowiązań, których nie są w stanie spłacić, przed wpadaniem w spiralę zadłużenia, braniem pożyczki na spłatę innej pożyczki. Ustawodawcy nałożyli na pożyczkodawców obowiązek badania zdolności kredytowej pożyczkobiorców przed udzieleniem finansowania.


Wsparciem dla osób, które nie są w stanie terminowo regulować rat kredytu hipotecznego, może być Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Czym jest w praktyce i jaką pomoc zapewnia?


Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to mechanizm zapewniający pomoc osobom, które z powodu trudnej sytuacji finansowej mają opóźnienia w spłacie rat kredytu hipotecznego. Ze wsparcia FWK mogą skorzystać także Polacy, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, jednak kwota ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu hipoteki. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie?

Kto może skorzystać z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców — jakie warunki trzeba spełnić?

Aby zapewnić niezbędną pomoc osobom, które realnie jej potrzebują oraz zwiększyć dostępność środków, rząd postanowił zmodyfikować zasady udzielania wsparcia w ramach FWK. Zgodnie z projektem ustawy przyjętej przez Radę Ministrów 5 marca na pomoc w spłacie hipotek będą mogli liczyć kredytobiorcy, jeśli:

  • przynajmniej jeden z nich (np. mąż lub żona) stracił pracę;
  • rata przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego (we wcześniejszej wersji ustawy było to 50 proc);
  • dochód po potrąceniu raty nie przekroczy 1940 zł w przypadku singli i 1500 zł na osobę w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych (we wcześniejszej wersji było to odpowiednio z 1552 zł i 1200 na osobę w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych).

Wsparcie jest dostępne dla osób spłacających kredyty hipoteczne w złotówkach i obcych walutach.

Chcesz wstępnie sprawdzić, czy możesz uzyskać z pomoc z tytułu FWK? Wypełnij krótki formularz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Znajdziesz go tutaj.

Na czym polega pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Pomoc z FWK przybiera formę miesięcznych dopłat do rat. Zgodnie z zapisami nowej ustawy, kwota dopłaty nie może być wyższa niż 3000 zł (we wcześniejszej wersji ustawy — 2000 zł) i nie może przekroczyć kwoty raty.  Kredytobiorca może korzystać z pomocy tak długo, jak spełnia choćby jeden ze wskazanych wcześniej wymogów, jednak nie dłużej niż przez 40 miesięcy (w poprzedniej wersji ustawy — 36).

Pomoc z FWK przybiera formę nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia części rat. Jak wskazuje projekt, maksymalny okres spłaty wyniesie 200 miesięcy. Po terminowej spłacie 134 rat pożyczkodawca umorzy pozostałe 66.

Jak i gdzie złożyć wniosek o wsparcie z FWK?

Wniosek o pomoc w ramach FWK należy złożyć w banku, w którym posiadasz kredyt hipoteczny.

Jakie dokumenty mogą być potrzebne do złożenia wniosku?

  • Jeśli jesteś osobą bezrobotną, będziesz potrzebował zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej wraz ze świadectwem pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia (świadectwo pracy jest wymagane, jeśli uzyskałeś status bezrobotnego w wyniku rozwiązania umowy o pracę).
  • Jeśli wnioskujesz o wsparcie z FWK z powodu niskich dochodów, będą to dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego, wyrok sądu określający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób (jeśli członek gospodarstwa domowego świadczy alimenty na rzecz innych osób) oraz oświadczenie członków gospodarstwa domowego niebędących kredytobiorcami o zgodzie na przetwarzanie przez bank ich danych osobowych.Bez względu na to, z jakiego powodu wnioskujesz o wsparcie w ramach FWK, potrzebne ci będą także:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu (dokument nie jest wymagany w przypadku dostępu do księgi wieczystej przez https://ekw.ms.gov.pl);
  • oświadczenie wszystkich kredytobiorców składających wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia kredytobiorców w zakresie postępowań egzekucyjnych prowadzonych z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu oraz w zakresie prowadzonego wobec nich postępowania upadłościowego;
  • oświadczenie pozostałych kredytobiorców, którzy nie składają wniosku o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, iż kredyt mieszkaniowy nie został przez nich zaciągnięty w związku z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych. Dokument jest wymagany, w przypadku, gdy do spłaty kredytu mieszkaniowego zobowiązanych jest więcej niż jeden kredytobiorca, ale kredyt został przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych tylko niektórych z kredytobiorców.

Jak obliczyć dochód do FWK?

Wyliczając dochód na potrzeby FWK, uwzględnij wszystkie dochody netto osiągane przez każdego z członków gospodarstwa domowego. Nie uwzględniaj natomiast świadczeń pomocowych i wychowawczych, np. pieniędzy z programu 800+.

Artykuł powstał we współpracy z vivus.pl


[1] https://media.big.pl/publikacje/825238/raport-infodlug-rekordowy-wzrost-zadluzenia-polakow-inflacja-bardziej-zaszkodzila-polsce-wschodniej

Podobne wpisy