TFI – najważniejsze informacje dla początkującego inwestora

dodał Martyna Sarniak
0 komentarzy
TFI

W poszukiwaniu alternatywy dla niskooprocentowanych lokat bankowych jednym z pierwszych rozwiązań, które wydaje się dobrym sposobem na pomnażanie nawet skromnego kapitału jest TFI. Co warto wiedzieć o tej jednej z najpopularniejszych form inwestowania środków w długim okresie?

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i fundusz inwestycyjny

Częstym błędem jest zamienne stosowanie nazwy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i fundusz inwestycyjny. Dlaczego? TFI jest organem wykonawczym funduszu inwestycyjnego, odpowiedzialnym za jego stworzenie, zarządzanie i reprezentowanie w kontaktach z klientem, a także zarządzanie portfelami papierów wartościowych. Firma zawsze funkcjonuje jako spółka akcyjna, a wszelkie kwestie związane z działaniem TFI reguluje ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku.

Do założenia spółki wymagana jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego, która nadzoruje również poczynania firmy, np. kontroluje utrzymanie kapitału na odpowiednim poziomie, analizuje raporty i sprawozdania TFI, a także może przeprowadzić kontrolę w przedsiębiorstwie. Spółka ma prawo do tworzenia więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego. W Towarzystwie Funduszu Inwestycyjnego musi być zatrudnionych przynajmniej dwóch licencjonowanych doradców inwestycyjnych specjalizujących się w zarządzaniu funduszami i portfelami, a także doradca odpowiedzialny wyłącznie za obrót papierami wartościowymi.

TFI zajmuje się również wyceną jednostki uczestnictwa funduszu, które ustala na podstawie cen rynkowych. Aby TFI mogło funkcjonować, oprócz zezwolenia KNF musi posiadać kapitał początkowy rzędu 125 do 730 tys. euro (w zależności od zakresu prowadzonej działalności), a jego siedziba musi znajdować się na terenie Polski.

Pod pojęciem funduszu inwestycyjnego kryje się osoba prawna

Z kolei pod pojęciem funduszu inwestycyjnego kryje się osoba prawna zajmująca się lokowaniem środków pieniężnych, które powierzyli mu klienci tak, aby zwrot z przekazanego kapitału był jak najwyższy, jednak zgodnie z założonym poziomem ryzyka. Inaczej mówiąc jest to instytucja zajmująca się zbiorowym inwestowaniem w różne instrumenty, które są dostępne na rynku finansowym. Mogą to być akcje lub różnorodne papiery dłużne, w tym obligacje i bony skarbowe.

Inwestować można również w surowce, nieruchomości czy waluty. Zaletą funduszy jest ich płynność, czyli możliwość wpłacania i wypłacania środków w dowolnym momencie, a także oszczędność czasu – przeglądem, analizą i wyszukiwaniem dobrych ofert inwestycyjnych zajmują się specjaliści. Fundusze dzielą się na otwarte i zamknięte. Pierwsze są uprawnione do zbywania dowolnej liczby jednostek uczestnictwa i ich ponownego zakupu na życzenie klienta. Z kolei fundusze zamknięte zajmuje się emisją nieumarzalnych certyfikatów inwestycyjnych, które mogą trafić do wtórnego obrotu. Dodatkowo, wielkość udziałów jest ustalana odgórnie.

Wszelkie aktywa funduszy znajdują się u depozytariusza, którym może być np. bank, który również kontroluje TFI.

Podobne wpisy