Ale!Bieg Regulamin

Regulamin Charytatywnego Biegu Ale!Bieg DLA FUNDACJI POMOCY ZWIERZĘTOM “MATUZALKI”

18.09.2021r.

I.CEL IMPREZY

1. Popularyzacja biegania, jako zdrowego i aktywnego stylu życia.

2. Zbiórka środków na pomoc dla Fundacji FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM „MATUZALKI”

II. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Charytatywnego Biegu „Ale!Bieg”, zwanego dalej biegiem

jest:

FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM „MATUZALKI”

KRS 0000615358

NIP 8961550958

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Termin: 18.09.2021r.

2. Start, Biuro Zawodów oraz Meta biegu znajdują się: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA

LUDOWA SP. Z O.O. ul. Wystawowa 1, 51-618 WROCŁAW

IV. TRASA (informacje)

1. Dystans: 5 i 10 km

2. Gdzie odbywa się bieg: Park Szczytnicki, trasa będzie prowadzić po utwardzanych ścieżkach

szutrowych.

V. OPŁATA STARTOWE

1. Opłata startowa na dystansie 5 km wynosi – 49 zł, a na dystansie 10 km – 59 zł,

2. W dniu zawodów opłata wynosi 70 zł – płatne na miejscu w biurze zawodów

3. Zawodnicy startują na własny koszt lub organizacji zgłaszającej.

4. Koszty organizacyjne pokrywa Partner, firma: Alektum Sp. z o.o.

VI. LIMIT

1. Limit zawodników wynosi 250 osób na każdym dystansie.

VII. ZAPISY

1. Elektroniczna rejestracja zawodników trwa od 16 lipca do 16 września i odbywa się za

pomocą strony internetowej: https://www.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6351

2. Numery startowe oraz chipy do pomiaru czasu będą wydawane w dniu zawodów w Biurze

Zawodów za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Numery startowe są zwrotne i należy je oddać organizatorom biegu po ukończeniu wybranego

przez siebie dystansu.

3. Start zawodników będzie w grupach. Zawodnicy przed startem przechodzą do strefy startowej zachowując dystans społeczny.

Do strefy odprawy, startu wstęp maja jedynie zawodnicy. Osoby postronne muszą pozostać poza

wyznaczonymi strefami dla zawodników a organizator nie odpowiada za te miejsca – parkingi oraz

pozostały tereny nie objęty zawodami.

VIII. PROGRAM ZAWODÓW

18 września 2021 r. – sobota – Hala Stulecia – Park Szczytnicki,

– 8.30-10.45 zapisy, odbiór numerów startowych i weryfikacja zawodników,

– 9.45 wspólna rozgrzewka dla dystansu 5 km,

– 10.00 start biegu dla dystansu 5 km,

– 11.00 wspólna rozgrzewka dla dystansu 10 km,

– 11.15 start biegu dla dystansu 10 km,

– 13.00 oficjalne zakończenie imprezy: uhonorowanie zwycięzców.

– ok. 14.00 zamknięcie zawodów.

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy spełniają poniższe warunki:

a) W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi swoje uczestnictwo w

biegu za pomocą formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz w dniu biegu w Biurze

Zawodów podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

b) Zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli pełnoletniości), poza

wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, wniesieniem opłaty, zobowiązani są dodatkowo do

posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.

Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz

z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.

X. SZATNIE, DEPOZYT

1. Szatnie i depozyt znajdują się w: HALA LUDOWA, ul. Wystawowa 1, 51-618 WROCŁAW.

2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.

3. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.

4. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO odbywać się

może na innych, opisanych przed zawodami przez organizatorach zasadach.

XI. ZASADY KLASYFIKACJI

1. Klasyfikacja wśród kobiet i mężczyzn będzie prowadzona niezależnie od wybranego dystansu

biegu.

2. W klasyfikacji indywidualnej nagrodzeni zostaną: trzy kobiety z najlepszym czasem przebiegu oraz

trzech mężczyzn z najlepszym czasem przebiegu,

3. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie

sklasyfikowany.

4. Wyniki biegu zostaną opublikowane na stronie:

https://online.datasport.pl/

5. Osoby, które spełnią warunki uczestnictwa biegu i go ukończą otrzymają pamiątkowe

podziękowania.

XII. POMIAR CZASU

1. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (czas brutto).

2. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów.

3. Numer startowy należy zamocować z przodu koszulki. Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji w

zamocowaniu numeru startowego. Posiadanie numeru startowego zamocowanego w w/w miejscu

jest warunkiem sklasyfikowania.

XIII. ZASADY DODATKOWE ZWIĄZANE Z Covid-19

1. Zasady działania biura zawodów będą zmienione i opisane odpowiednio wcześniej, zgodnie z

aktualnie panującymi warunkami. Może się zdarzyć, że zawodnicy otrzymają przedziały czasowe w

których muszą stawić się po odbiór pakietów w celu uniknięcia tłumów w biurze i zapobieganiu

nadmiernemu gromadzeniu się. W takim wypadku zawodnicy zobowiązani są bezwarunkowo

przestrzegać zasad wysłanych do każdego zawodnika droga mailową oraz opisanych na stronach

zawodów.

2. W biurze zawodów będą znajdowały się punkty dezynfekowania dłoni z których zawodnicy

zobowiązani są korzystać pod rygorem niedopuszczenia do udziału w zawodach.

3. Przed wejściem do biura zawodów zawodnicy mogą być wyrywkowo brani do bezdotykowego

pomiaru temperatury. Zawodnicy z wynikiem powyżej 38 stopni nie będą dopuszczani do biura

zawodów i do samych zawodów.

4. Zasady dotyczące sytuacji mogą być dynamiczne i mogą ulegać restrykcjom lub ich poluzowaniu.

Zawodnicy zapisując się na bieg zobowiązują się tym samym śledzić informacje organizatora

dotyczące tych zmian i bezwzględnie się do nich stosować.

5. Osoby w jakikolwiek sposób nie stosujące się do zasad i zaleceń związanych z niniejszymi

ustaleniami i ewentualnymi zmianami będą usuwani z list startowych i z zawodów bez możliwości

odzyskania wpisowego.

6. Dalsze informacje organizator zapewni w czasie bliższym zawodom.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

3. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki

zgłaszające lub indywidualnie – organizator nie zapewnia żadnej formy ubezpieczenia grupowego.

4. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu, centralnie na klatce

piersiowej oraz przestrzegać zasłaniania ust i nosa w strefach wyznaczonych tj. biuro zawodów,

strefa start/meta oraz stosować się do zachowania dystansu społecznego.

5. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez

ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.

6. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach,

wrotkach, rolkach, deskorolkach itp.

7. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych

Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking.

8.Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają

zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

9. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

10. Podczas biegu będzie obecny ratownik medyczny.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu zatrudnionemu w

imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów

medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

12. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas

imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

13. Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem

warunków regulaminu.

14. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji

imprezy i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu

przez podmioty współorganizujące, partnerów oraz sponsorów zawodów.

15. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

17. Dodatkowe informacje o partnerach i innych sprawach związanych z zawodami będą

publikowane na stronie internetowej oraz profilu biegu na platformie facebook.

19. O wszelkich zasadach bezpieczeństwa wynikających z wytycznych sanitarnych wynikających z

sytuacji epidemiologiczną organizator będzie na bieżąco informował uczestników drogą mailową

oraz na stronie wydarzenia.

ORGANIZATOR:

FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM „MATUZALKI”

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Login

Witamy! Zaloguj się na swoje konto

Zapamiętaj mnie Zgubiłeś hasło?

Lost Password